Опубліковано: 25.07.2019 - 16:07.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком в селах Білогородка та Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком в селах Білогородка та Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області.

 1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білогородської сільської ради, Києво- Святошинського району, Київської області, код ЄДРПОУ 04358477 (місце знаходження організатора конкурсу: 08140, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Володимирська, 33).
 2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Кожушко Олена Володимирівна – секретар виконавчого комітету Білогородської сільської ради, секретар конкурсної комісії, телефон 0459877267
 3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
 • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)
 • фінансова спроможність учасника конкурсу
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства
 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з Додатком 4 до Конкурсної документації, в якій зазначається наступна інформація:

 • для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичної осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серію та номер паспорта);
 • для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи-підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Перелік документів:

 • засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
 • засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи положення, чи інший засновницький документ відповідно до закону фізичної особи – підприємця або юридичної особи – суб’єкт підприємницької діяльності, що передбачає діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг;
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг;
 • оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
 • конкурсна пропозиція надається згідно з Додатком 5 до Конкурсної документації.
 • розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, які є об’єктами конкурсу, окремо, надаються згідно з Додатком 6 до Конкурсної документації;
 • інформацію щодо надання гарантії учасника конкурсу, у разі якщо його визнають переможцем конкурсу, що він:

а) у місячний термін після визнання його переможцем укладе договори на постачання електричної енергії забезпечення діяльності внутрішньо будинкових мереж та механізмів у будинках;

б) у місячний термін після визнання його переможцем, врегулює питання погашення дебіторської заборгованості мешканцями будинків, які були об’єктами конкурсу, перед надавачем житлово-комунальних послуг, який надавав вищезазначені послуги до моменту визнання переможця конкурсу;

в) забезпечити іміджеве супроводження при наданні послуги з управління багатоквартирним будинком (логотип, брендований спецодяг та інше);

г) забезпечити організацію комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

 • оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, яка необхідна для виконання послуги з управління багатоквартирним будинком, згідно з Додатком 7 до Конкурсної документації;
 • засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;
 • оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з Додатком 8 до Конкурсної документації;
 • оригінал довідки учасника довільної форми яка, підтверджує, що наявний персонал відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід;
 • оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію щодо наявного досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, яка повинна містити інформацію про асортимент, тривалість та географію послуг;
 • оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника;
 • оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця та документи, які це підтверджують (гарантом забезпечення оплати зобов’язань не може виступати третя особа).

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкту конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я та по батькові) учасника конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 12.08.2019 року по 15.08.2019 року з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку за надані послуги з управління багатоквартирним будинком та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01 липня 2019 року: будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі відсутні.
 

№ п/п

 

Найменування та розміщення об’єктів конкурсу

 

Заборгованість станом на 01.07.2019р. (грн.)

1 будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка 85698,69
2 будинок 1 А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 76737,71
3 будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 24343,85
4 будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка 40610,39
5 будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 28766,95
6 будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 27897,06
7 будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка 25273,02
8 будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 36573,21
9 будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 28842,13
10 будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка 82020,96
11 будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 21851,13
12 будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 85154,36
13 будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 12603,63
14 будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 27588,26
15 будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка 31063,67
16 будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 36844,33
17 будинок 3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 32691,80
18 будинок 4/1, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 119969,28
19 будинок 4/2, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 127082,58
20 будинок 4/3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 39865,35
21 будинок 5, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 15121,76

Способи отримання конкурсної документації – конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Місце отримання конкурсної документації – виконавчий комітет Білогородської сільської ради, 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вул. Володимирська 33, кабінет секретаря виконавчого комітету Білогородської сільської ради, контактний телефон: 0459877267

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 03 вересня 2019 року до 9.00 години.

Leave a comment